Sampdoria-ITA (1991)
R$70,00
Paysandu-PA (2003)
R$70,00
Paysandu-PA (2018)
R$70,00
Santo André-SP
R$70,00
Santos-SP (2002)
R$70,00
Santos-SP (2016)
R$70,00
Santos-SP (1995)
R$70,00
Sampdoria (ITA)
R$70,00
Santos-SP (2011)
R$70,00
Santos-SP (1984)
R$70,00